Scroll Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Torenveld


Deel I: Algemeen
Deel I is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Fysiotherapie Torenveld.


1.Definities/algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fysiotherapie Torenveld: paramedische praktijk ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20168796.

Client : De betrokkene waar Fysiotherapie Torenveld diensten aan
verleend/behandelt en waar een (behandel)overeenkomst mee wordt gesloten.

BIG Register: Alle therapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Torenveld
staan geregistreerd in het BIG register.

KNGF: Koninklijk Genootschap Fysiotherapie, al onze fysiotherapeuten zijn hier lid van.

Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, overeenkomst, offertes en/of aanbieding Fysiotherapie Torenveld en voor zover door partijen daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon waar Fysiotherapie Torenveld een behandelafspraak/ modelovereenkomst ingevolge de wet DBA mee sluit ter uitvoering van fysiotherapie behandelingen aan cliënt van de Opdrachtgever.


2 Aansprakelijkheid:
2.1 Fysiotherapie Torenveld aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënt, welke zich niet aan de instructies van de therapeut heeft gehouden.
2.2 Fysiotherapie Torenveld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
2.3 Fysiotherapie Torenveld is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties Fysiotherapie Torenveld over te gaan;
2.4 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt/opdrachtgever vrijwaart Fysiotherapie Torenveld tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Torenveld ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever verrichte behandelingen en/of dienstverlening.
2.5 Fysiotherapie Torenveld is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
2.6 Overigens is iedere aansprakelijkheid van Fysiotherapie Torenveld voor
schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of
onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps- aansprakelijkheidsverzekeraar van Fysiotherapie Torenveld te die zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die
verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
2.7 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Fysiotherapie Torenveld strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Fysiotherapie Torenveld
2.8 Alle aanspraken van cliënt/opdrachtgever vervallen twaalf maanden na het moment, waarop voormelde bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
2.9 Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt/opdrachtgever aan Fysiotherapie Torenveld is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
2.10 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De cliënt/opdrachtgever vrijwaart Fysiotherapie Torenveld tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Fysiotherapie Torenveld ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever verrichte behandelingen en/of dienstverlening


3 Geheimhouding
3.1 Fysiotherapie Torenveld is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van Fysiotherapie Torenveld kan worden gevergd.

4 Algemene regels
4.1. Binnen de praktijk van Fysiotherapie Torenveld dient een ieder zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
4.2. In en rond de praktijk mag niet worden gerookt.
4.3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies en of beschadiging van eigendommen in het pand of het buitenterrein op de betreffende praktijklocatie.
4.4. Dieren zijn om hygiënische redenen niet toegestaan in de praktijk, ook niet in de wachtkamer. (Met uitzondering van blinde geleide hond/hulphond)
4.5. Indien u bij verhindering niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, zullen de kosten van de desbetreffende behandeling/training voor uw eigen rekening zijn. In het geval van fysiotherapie kunnen deze kosten niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekering. De kosten voor een niet nagekomen afspraak zijn conform de tarievenlijst van de desbetreffende behandeling, waarvoor u een factuur ontvangt die u contant of per bank kunt voldoen.
4.6 Niet reanimeren: U bent zelf verantwoordelijk voor een niet-reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te doen tenzij u een niet- reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl), Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)

5 Hygiëne
5.1 Fysiotherapie Torenveld verwacht van u als cliënt dat u de algemeen geldende norm voor persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor goede lichaamsverzorging.

6 Verzekeringsgegevens / betalingsvoorwaarden
6.1. Iedere cliënt is verantwoordelijk bij start van de behandeling voor het overleggen van correcte verzekeringsgegevens betreffende verzekeringsmaatschappij en pakketvorm.
6.2. Iedere cliënt is bij een fysiotherapeutische behandeling zelf verantwoordelijk voor controle van het verzekeringsrecht op het aantal behandelingen waar hij/zij recht op heeft.
6.3 Indien de behandeling niet door de betreffende verzekeraar wordt vergoed of uw gegevens niet correct zijn, ontvangt de cliënt een factuur welke contant of per bank, binnen 14 dagen voldaan dient te worden.
6.4. De tarieven voor een behandeling fysiotherapie kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen.
6.7 Na verstrijking van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van anderhalf procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
6.8 Indien de cliënt in verzuim is een of meer van zijn verplichtingen jegens Fysiotherapie Torenveld na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de Opdrachtgever, welke kosten minimaal vijftien procent van de vordering, met een minimum van € 150,00, bedragen.
6.9 Indien de cliënt in verzuim is met de betaling, heeft Fysiotherapie Torenveld naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, het recht de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling alsnog is ontvangen. Fysiotherapie Torenveld is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de cliënt daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval.

7 Privacy
7.1 Fysiotherapie Torenveld houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren alsmede vanuit haar wettelijke verplichting ingevolge artikel 7:454 e.v. BW, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en de rechten van de patiënten.
7.2 Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking zal Fysiotherapie Torenveld passende technische en organisatorische maatregelen nemen teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.
7.3 Uiteraard gaat Fysiotherapie Torenveld zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde wet, de handelswijze is vastgelegd in het privacy reglement welke te vinden is op de website www.pmctorenveld.nl
7.4 Met partijen waar gegevens mee worden uitgewisseld zullen wij ons ervan vergewissen dat tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gegarandeerd. Fysiotherapie Torenveld zal geen persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
7.5 Fysiotherapie Torenveld en de door haar ingeschakelde (hulp)personen hebben het plicht tot zwijgen t.a.v. elke geheim, waarvan hij/zij weet, of redelijkerwijs moet vermoeden, dat hij/zij uit hoofde van zijn taak of beroep verplicht is te bewaren (art.16 zwijgplicht).

8 Klachten
8.1 Indien cliënt niet tevreden is of een klacht heeft over de bejegening door of over de behandeling van Fysiotherapie Torenveld of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan Eline van Donselaar. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

9 Waarneming
9.1 Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt onderbroken, nemen collega’s, indien mogelijk, voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie- of ziekteverzuim.
9.3 In overleg met de cliënt wordt de mogelijkheid aangeboden dat de behandeling door een andere collega wordt uitgevoerd.

 

×

 

HALLO!

Klik op hieronder op Fysiotherapie Torenveld om een Whats App gesprek te beginnen.

× Hoe kan ik je helpen?